OBCHODNÍ PODMÍNKY (eshop)

společnosti Agentura Helas, s.r.o., se sídlem Klášter minoritů sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1,

IČO 26744279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91002, pro poskytování služeb spočívajících v zajišťování vstupenek na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Agentura Helas, s.r.o., se sídlem Klášter minoritů sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1 IČO 26744279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91002 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou  o poskytování služeb ohledně zajišťování vstupenek na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží (dále jen „smlouva o  poskytování  služeb“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“; poskytovatel a objednatel dále společně jen „smluvní strany“). Pro smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webové stránky (eshopu) na www.helas-ladies-club.cz se neuplatní Všeobecné obchodní podmínky.
  2. Smluvní strany se mohou od těchto obchodních podmínek odchýlit, a to zvláštními ujednáními ve smlouvě o poskytování služeb. Zvláštní ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před obecnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce poskytovatele umístěné na internetové adrese www.helas-ladies-club.cz (dále jen „webová stránka“) v den odeslání objednávky objednatelem.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou tímto ustanovením dotčeny.
 2.  UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB-Kupní smlouva.
  1. Webová stránka poskytovatele obsahuje podrobné informace o akcích zajišťovaných poskytovatelem, info o vstupenkách na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží (dále jen „akce či kupní smlouva“). Veškerá prezentace akcí, info o vstupenkách na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží na webové stránce poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb na akci zde Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb je odeslání objednávky ze strany objednatele, a to prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka určité akce, vstupenek na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží musí obsahovat identifikační údaje objednatele, e-mailovou adresu a musí z ní být zřejmé, ke které akci či které vstupenky na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží se
  3. Před odesláním objednávky poskytovateli má objednatel možnost provést kontrolu, opravu či změnu v objednávce uvedených údajů a Údaje uvedené v doručené objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.
  4. Objednávku objednatel odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“ na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že je považuje za srozumitelné a že s nimi souhlasí.
  5. V reakci na objednávku doručenou objednatelem poskytovateli poskytovatel neprodleně potvrdí objednateli přijetí objednávky a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „přijetí objednávky“), a to přímo prostřednictvím webových stránek. Součástí přijetí objednávky bude znění smlouvy o poskytování služeb a obchodní podmínky. Doručením přijetí objednávky objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
  6. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijímat objednávky akce učiněné méně než 30 dnů před termínem konání předmětné akce. V takovém případě nebude k doručené objednávce ze strany poskytovatele přihlíženo.
  8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu, telefonickou komunikaci) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
  9. V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb, o koupi vstupenek na akce, zajištění členství v klubu a platformě a případně koupi zboží jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách poskytovatele, může poskytovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného poskytovatelem skrze e-mailovou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele poskytovateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije. Obsah dohody musí být v takovémto případě emailově odsouhlasen oběma stranami. Akceptace nabídky musí být ze strany objednavatele či poskytovatele jednoznačná.
  10. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb či zajišťování vstupenek na akce, či zajišťování členství v klubu a platformě a prodeje zboží neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.
  11. Smlouva o poskytování služeb či smlouvy o zajištění vstupenek na akce, či zajišťování členství v klubu a platformě a prodeje zboží bude uzavírána výlučně v českém jazyce. Nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb tvoří tyto obchodní podmínky.
 3.  PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Na základě smlouvy (smluv) specifikovaných shora se poskytovatel zavazuje, že objednateli umožní účast na akci uvedené vobjednávce, zajistí vstupenku (vstupenky) na akce, zajistí členství v klubu a platformě a prodá požadované zboží., přičemž objednatel se na základě konkrétní smlouvy zavazuje za to uhradit poskytovateli úplatu, a to ve výši uvedené ve smlouvě o poskytování služeb a za podmínek uvedených v čl. 4 těchto obchodních podmínek.
  2. Poskytovatel může zajišťovat akci i prostřednictvím třetích
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit program, termín, čas či místo konání akce i po uzavření smlouvy s objednatelem. Poskytovatel je povinen objednatele o těchto změnách akce v dostatečném předstihu
 4.  ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za umožnění účasti na akci, odměnu za zajištění vstupenek na akce, odměnu za členství v klubu a platformě a kupní cenu v případě prodeje zboží, a to ve výši stanovené v konkrétní smlouvě. Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání akce a náklady na dopravu do místa konání akce. Odměna poskytovatele však může zahrnovat některá další plnění ze strany poskytovatele, pokud se akcí a jejím průběhem přímo souvisí (občerstvení, apod.). Tato další plnění budou vždy podrobně vymezena v konkrétní smlouvě.
  2. Odměna bude objednatelem poskytovateli hrazena online platební kartou skrze zabezpečenou platební bránu, na niž bude objednatel po odeslání objednávky automaticky přesměrován. Veškeré údaje o provedených platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a poskytovatel k nim nemá přístup, ani je nikde neukládá. Případně může být uhrazena na základě daňového dokladu – faktury se splatností 14 dnů. Vždy ovšem platí, že odměna poskytovatele musí být uhrazena nejpozději 16 dnů před plánovým zahájením akce.
  3. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena
  4. Ohledně všech plateb provedených na základě smlouvy o poskytování služeb poskytovatel objednateli vystaví daňový Daňový doklad bude objednateli doručen v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
  5. Slevy poskytované objednateli poskytovatelem nelze vzájemně kombinovat a sčítat. Slevy je možné u poskytovatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb, k jejich následnému uplatnění se nepřihlíží.
  6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
 5.  STORNO PODMÍNKY
  1. Objednatel se může z akce odhlásit, a to odesláním požadavku na odhlášení na e-mailovou adresu poskytovatele helas@helas.org. V případě, že k odhlášení objednatele z akce tímto způsobem dojde méně než šestnáct (16) dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká objednateli nárok na vrácení úplaty. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli uvedená v čl.
  2. Odhlášení se z akce objednatelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 5.1 těchto obchodních podmínek nemá účinky jejího zrušení (poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu). Objednatel má rovněž možnost za sebe na akci poslat náhradníka – jeho údaje musí být poskytovateli sděleny nejpozději 8. den před plánovaným začátkem akce.
  3. Odhlášení se z akce objednatelem v době méně než šestnáct (16) dnů před plánovaným začátkem akce nemá žádné účinky a poskytovateli náleží odměna dle smlouvy v plném rozsahu). Poskytovatel musí mít i nadále vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci akce. Uhrazená částka je považována za smluvní pokutu.
  4. V případě neúčasti objednatele na akci nebude objednateli ze strany poskytovatele poskytnuta peněžitá či nepeněžitá náhrada.
  5. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je členství v některém z programů poskytovatele, tak poskytovatel upozorňuje, že od této smlouvy nelze odstoupit v průběhu její platnosti s tím, že by v takovém případě vznikl nárok objednatele na vrácení úplaty za členství, či její poměrné části. Členství se vždy uzavírá na dobu určitou, kdy lhůta je vždy jeden kalendářní rok. Je výlučným právem objednatele, zda bude členství v průběhu této lhůty aktivně využívat či nikoli. Zúčtovacím obdobím je v případě smlouvy jejímž předmětem je členství v některém z programů poskytovatele je jeden kalendářní rok. Poskytovatel upozorňuje objednatele, že v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je členství v některém z programů poskytovatele nejde o smlouvu, jejíž platnost by se automaticky prodlužovala na další období. Není tedy nikdy sjednána automatická prolongace platnosti a účinnosti takovéto smlouvy.
 6.  ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ AKCE
  1. Uhrazenou odměnu poskytovatele poskytovatel za podmínek uvedených v čl. 6.1 těchto obchodních podmínek vrátí objednateli na bankovní účet, z něhož byla její úhrada provedena, a to do patnácti (15) dnů ode dne odhlášení
  2. Poskytovatel objednateli potvrdí přeřazení na požadovaný termín konání další akce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Objednatelem uhrazená odměna poskytovatele se automaticky převádí.
  3. Předpokladem vyhovění žádosti objednatele dle čl. 6.3 těchto obchodních podmínek je volná kapacita požadovaného termínu akce.
 7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele, nejedná-li se o fyzickou osobu, pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
  2. Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  3. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti či nejasnosti.
 8.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, příp. jiných fyzických osob coby subjektů údajů, je poskytována příslušnými právními předpisy1. Poskytovatel bude při zpracování osobních údajů postupovat v souladu s pravidly stanovenými těmito obecně závaznými právními předpisy, včetně přímo aplikovaných předpisů Evropské unie od 25. května 2018 nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.
  2. Objednatel, který je fyzickou osobou, tímto bere na vědomí, že poskytovatel za účelem uzavírání či plnění smlouvy o poskytování služeb, příp. za účelem plnění svých zákonných povinností zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále společně jen „osobní údaje“). Za stejným účelem poskytovatel zpracovává osobní údaje, příp. v menším rozsahu, u dalších fyzických osob, jako jsou zástupci objednatelů-právnických osob nebo konkrétní účastníci akcí, jimž je služba zprostředkována přes
  3. Objednatel, který je fyzickou osobu, dále bere na vědomí, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Nesouhlasí-li objednatel s tímto zpracováním osobních údajů, je oprávněn proti němu vznést námitku; poskytovatel v takovém případě ihned ukončí zasílání informací a obchodních sdělení
  4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jakékoliv změně osobních údajů.
  5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro účely zpracování, nejdéle však po dobu tří (3) let po zániku poslední smlouvy o poskytování služeb s objednatelem, resp. poté po zákonnou dobu archivace jednotlivých údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel dle čl. 8.5 těchto obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jejich ochranou, může: požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav – zejména, aby osobní údaje opravil, vymazal nebo omezil jejich zpracování.
  9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je poskytovatel povinen objednateli tuto informaci poskytnout. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená.
  10. Tam, kde se v tomto čl. 8 mluví o objednateli, myslí se tím i jakýkoliv další subjekt údajů, nevylučuje-li to obsah nebo charakter jednotlivého článku.
 9.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě podstatného porušení smlouvy o poskytování služeb objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy o poskytování služeb se považuje nezaplacení odměny poskytovatele v souladu s těmito obchodními podmínkami.
  2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě podstatného porušení smlouvy o poskytování služeb Za podstatné porušení smlouvy o poskytování služeb se považuje neuskutečnění akce v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytování služeb. Právo poskytovatele stanovené v čl. 6.1 těchto obchodních podmínek není tímto ustanovením dotčeno. Poskytovatel objednatele upozorňuje na obsah článku 5.5.
 10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM 
  1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě podstatného porušení smlouvy o poskytování služeb Za podstatné porušení smlouvy o poskytování služeb se považuje neuskutečnění akce v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytování služeb. Právo poskytovatele stanovené v čl. 6.1 těchto obchodních podmínek není tímto ustanovením dotčeno. Poskytovatel objednatele upozorňuje na obsah článku 5.5.
  2. Ustanovení čl. 2 až čl. 10.11 těchto obchodních podmínek platí pouze za předpokladu, že objednatel je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
  3. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy poskytovatele helas@helas.org.
  4. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím e- mailové adresy helas@helas.org. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce.
  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je věcně i místně příslušný český soud dle sídla poskytovatele.
  6. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
  7. Nejde-li o případ uvedený v čl. 10.7 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o koupi zboží odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření.
  8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy o prodeji zboží dle čl. 8 těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší a poskytovatel vrátí objednateli kupní cenu přijatou od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým ji od objednatele přijal. Obsah článku 5.5. tímto ujednáním není nijak dotčen. V případě ukončení smlouvy ze strany objednatele, jejímž předmětem je jakékoli členství v jakémkoli z programů poskytovatele je nevratné.
  9. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytování služeb dle čl. 10.8 těchto obchodních podmínek, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část odměny poskytovatele za služby poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Obsah článku 5.5. tímto ujednáním není nijak dotčen. V případě ukončení smlouvy ze strany objednatele, jejímž předmětem je jakékoli členství v jakémkoli z programů poskytovatele je nevratné.
  10. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 11.  PRÁVA Z VADNÍHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
  1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané produkty či služby začíná běžet zahájením poskytování služby vydavatelem. Je-li zákazník spotřebitelem (viz odst. 1. těchto VOP) činí tato doba 12 měsíců; v ostatních případech činí záruční doba 12 měsíců.
  2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.
  3. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byl produkt, jehož povaha to umožňuje, v opravě.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouvu o poskytování služeb či kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo za podmínek stanovených zákonem.
  2. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb či kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se: vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem; vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku; vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel
  3. Pokud se jakékoliv ustanovení smlouvy o poskytování služeb, smlouvy kupní či obchodních podmínek později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení 553 odst. 2 občanského zákoníku nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy.
  4. Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
  5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty helas@helas.org, telefon 220 570708.
  6. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na úpravu právních vztahů založených Dohodou se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1764–1766, § 1793–1795, § 1971, § 1977–1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593.
  7. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele.
  8. Jakákoli případná neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení. 

Helena Kohoutová
Agentura Helas, s.r.o.

Formulář pro odstoupení od obch. podmínke naleznete ZDE.