Rafinérský průmysl se nalézá v procesu zásadní transformace, jejímž hnacím motorem je společenská poptávka po využívání nových, čistších zdrojů energie. Stanovují se ambiciózní cíle a termíny jejich splnění. Nastaveny je má také ORLEN Unipetrol, který chce být emisně neutrální nejpozději do roku 2050.

 

S aktuálním stavem vědeckého poznání a s dnešními technologiemi ale nelze tohoto cíle dosáhnout. Proto má ORLEN Unipetrol v rámci své strategie stanoveny postupné, konkrétní cíle na období, které je možné s dostatečnou přesností odhadnout a předpovědět. A tím je rok 2030. Do té doby chce ORLEN Unipetrol snížit své uhlíkové emise o 25 procent. Součástí strategie jsou také oblasti, které byly definovány pro splnění tohoto cíle jako klíčové. Je to dekarbonizace a snížení energetické náročnosti, rozvoj biopaliv a vodíku, rozšíření cirkulární ekonomiky a recyklace a implementace digitalizace do všech výrobních, logistických a podpůrných procesů. ORLEN Unipetrol vyčlenil více než 35 miliard korun a postupně je vynakládá na projekty, které skupinu v těchto klíčových oblastech dovedou k cíli.

Bez ropy to zatím nejde

Ropa ještě dlouho zůstane zásadním zdrojem pro výrobu energie pro mobilitu a petrochemických produktů, zejména plastů. V následujících letech sice bude spotřeba klasických pohonných hmot stagnovat, ale v horizontu pěti až deseti let stále nepůjde o žádný dramatický propad. Klasická paliva tedy budou i nadále hrát významnou roli. A to především v Česku, kde stáří vozového parku překračuje šestnáct a více let. Zejména v osobní mobilitě tedy Česko bude opouštět fosilní paliva jen zvolna, pokud nedojde k nějaké zásadní změně vyvolané rozvojem nové technologie, regulačními opatřeními či geopolitickými a společenskými otřesy. Vedle rozvíjející se bateriové a vodíkové elektromobility mohou budoucnost ovlivnit také syntetická paliva, jejichž výroba je prozatím značně finančně a energeticky náročná. ORLEN Unipetrol rozvíjí i alternativní paliva ze zdrojů organického a neorganického původu, jako je dřevní štěpka, použitý kuchyňský olej nebo odpadní plasty.

Obrovský potenciál vodíku

Za katalyzátor, který urychlí dosažení emisní neutrality, je označován vodík. Plyn, který má velkou schopnost vázat a předávat energii. Jeho využití je nyní skloňováno především v mobilitě na silnici, železnici a také na moři či ve vzduchu, ale vedle dopravy má obrovský potenciál také v průmyslové výrobě, protože může hrát významnou roli v dekarbonizaci českého průmyslu. Ve výrobní sféře je vodík důležitým plynem například pro výrobu čpavku a hnojiv. Ale lze jej také využít při výrobě energie, tepla a páry v paroplynových kogeneračních jednotkách. Potenciál pro Česko v této oblasti je opravdu velký a je nezbytné aktualizovat předmětnou legislativu, definovat roli vodíku v energetickém mixu Česka a identifikovat skutečné potřeby jednotlivých průmyslových odvětví a jejich provozů.

ORLEN Unipetrol je největším výrobcem vodíku v Česku. Při rafinaci ropy jej vyrobí v obou svých rafinériích zhruba 90 tisíc tun ročně. I když by se i tento vodík dal použít k částečné dekarbonizaci, evropská legislativa do budoucna počítá pouze s vodíkem, který bude vyroben za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Proto se touto cestou vydává i OLREN Unipetrol. Na ploše svého závodu v Záluží u Litvínova v následujících letech postaví elektrolyzér, který bude zásoben ekologickou energii z fotovoltaické elektrárny, kterou postaví na přilehlých

pozemcích. Tento vodík bude využíván jak k ekologizaci výrobních technologií, tak do vodíkových plnicích stojanů na čerpacích stanicích. V současné době ORLEN Unipetrol provozuje dvě vodíkové stanice v Praze na Barrandově a v Litvínově. V přípravě jsou vodíkové stanice v Brně Slatině, Ostravě Pustkovci a opět v Praze Horních Počernicích.

Cirkulární ekonomika – spolupráce s municipalitami

Důležitou součástí transformace je i důraz na oběhové hospodářství, jehož klíčovým faktorem je recyklace. Ta umožňuje, aby byl z odpadních materiálů vyroben nový s velmi podobnými či dokonce identickými vlastnostmi. ORLEN Unipetrol rozvíjí obě linie, mechanickou i chemickou recyklaci. Do roku 2030 chce vyrábět až dvacet procent své petrochemické produkce plastů pomocí recyklace odpadních plastů. V minulém roce dokončil akvizici otrokovické společnosti REMAQ, která jedním z vedoucích společností na středoevropském trhu věnující se mechanické recyklaci plastů. Již třetím rokem také testuje technologický postup umožňující recyklovat plasty chemickou cestou. Chemická recyklace využívá principy pyrolýzy, neboli termického rozkladu za vysokých teplot. Jde o velmi efektivní technologii pro opětovné využití odpadních plastů. Dochází při ní k vysokému vytěžení původního odpadu a jeho přeměně na uhlovodíky, které lze zpětně integrovat do petrochemické výroby. Není nutné vynakládat velké úsilí na důkladné třídění, protože tímto způsobem lze recyklovat většinu používaných plastů. Chemickou recyklací se navíc plast stává takřka nekonečně recyklovatelný. V roce 2027 chce ORLEN Unipetrol uvést do provozu velkoobjemovou pyrolýzní jednotku s kapacitou zpracování až 20 tisíc tun plastového odpadu ročně. Odhadovaná investice se pohybuje mezi dvěma a třemi miliardami korun. Vstupní surovinou do pyrolýzní jednotky budou takzvané směsné plasty, kam spadá zejména polyetylen, polystyren a polypropylen. ORLEN Unipetrol kvůli tomu vytvořil platformu, v rámci níž na sběru odpadu a jeho třídění bude v blízké budoucnosti spolupracovat nejen s městy a obcemi v blízkosti litvínovské rafinérie ale také Hlavním městem Prahou. Součástí iniciativy jsou i přední odpadové společnosti.

 

Nadnárodní skupina ORLEN Unipetrol je v Česku jediným zpracovatelem ropy a producentem pohonných hmot. Jsou vyráběny v rafineriích v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. V té první se zpracuje zhruba dvě třetiny z celkových osmi milionů tun ropy ročně. Zbylá třetina je zpracována v Kralupech na Vltavou. Výslednými produkty jsou pohonné hmoty (benzín, nafta a letecké palivo) a nejrůznější petrochemikálie, kam lze zařadit asfalty, plasty, hnojiva a průmyslové plyny a sloučeniny. ORLEN Unipetrol ještě provozuje závod v Neratovicích na výrobu PVC, kaprolaktamu či kyseliny sírové, v Pardubicích na výrobu olejů a asfaltů a v Otrokovicích na výrobu mechanicky recyklovaných plastů. Svůj výzkum a vývoj soustřeďuje do dvou center - v Litvínově, s pobočkou v Ústí and Labem, a v Brně. Skupina ORLEN Unipetrol zaměstnává bezmála 6000 lidí.

text Kateřina Černá
foto archiv


23. únor 2024, Veronika Krnáčová

Další články

19. 04.
2024
ZÍSKEJTE DOTACI NA UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE
12. 04.
2024
KOUZELNÉ ČAJOVÉ ZAHRADY

S Petrem Zelíkem, majitelem společnosti OXALIS jsme si povídali...

12. 04.
2024
CRIF: Na začátku roku v Česku narostl počet osobních bankrotů, nejhůře si vede Ústecký kraj
12. 04.
2024
CHCETE ZÍSKAT DOTACI NA VÝVOJ NOVÉHO SOFTWARU?

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

5. 04.
2024
S námi chráníte přírodu

Jednatelka rodinné firmy SAVE CZ s.r.o. Marcela Malinská začala...

5. 04.
2024
DOTACE NA ÚSPORY ENERGIÍ JIŽ OD 10.4.2024

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...